Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN – PRIVACYHERO

Artikel 1 – Definities 

 1. PrivacyHero, gevestigd te Tilburg, KvK-nummer 59448644, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.
 2. De wederpartij van dienstverlener wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
 3. Partijen zijn dienstverlener en opdrachtgever samen. 
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen opdrachtgever en dienstverlener alsmede op alle daaruit voortvloeiende werkzaamheden.
 2. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt door dienstverlener nadrukkelijk van de hand gewezen.
 4. In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.
 5. Indien een of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige algemene bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst niet rechtsgeldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.
 6. De overeenkomst bevat voor dienstverlener steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.
 7. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407, lid 2 en 7:409 BW wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 – Betaling

 1. Facturen moeten binnen 14 dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de declaratie een andere betaaltermijn vermeld is.
 2. Betalingen geschieden zonder enig beroep op opschorting of verrekening door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het door dienstverlener opgegeven bankrekeningnummer.
 3. Betaalt opdrachtgever een factuur niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is dienstverlener gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. 
 4. Blijft opdrachtgever in gebreke, dan zal dienstverlener tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer opdracht­gever in verzuim is, is hij naast de hoofdsom tevens wettelijke (handels)rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan dienstverlener. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van dienstverlener op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 
 6. Weigert opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door dienstverlener, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan dienstverlener te betalen.

Artikel 4 – Aanbiedingen en offertes

 1. De aanbiedingen van dienstverlener zijn hooguit 1 maand geldig, tenzij in het aanbod een andere termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
 2. Ten aanzien van de dienstverlening kunnen partijen bij de totstandkoming van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.
 3. Indien een aanbod of offerte wordt gedaan waar de dienst geen vaste prijs heeft maar waar het om een dienst op basis van uurtarief gaat, dan wordt ingeschat hoeveel uur dienstverlener nodig heeft om de dienst te verlenen.
 4. Aan de geschatte uren voor een dienst en de daaruit voortvloeiende totaalprijs kunnen geen rechten worden ontleend. De geschatte uren kunnen in de praktijk zowel lager als hoger uitvallen. Als dat het geval is zal hierover door dienstverlener tijdig gecommuniceerd worden. De opdrachtgever heeft in het geval van een hoger uitvallende urenbesteding het recht een evenredig deel van de opdracht te laten vallen.
 5. Opdrachten worden schriftelijk door de opdrachtgever bevestigd. Wanneer de opdrachtgever er anderszins mee instemt dat dienstverlener begint met het uitvoeren van de opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte als overeengekomen en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Nadere mondelinge afspraken binden dienstverlener pas nadat deze schriftelijk door dienstverlener zijn bevestigd.
 6. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

 1. Opdrachtgever stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor correcte uitvoering van de opdracht binnen 7 kalenderdagen en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan dienstverlener.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor enigerlei schade ontstaan doordat dienstverlener is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onvolledige, onjuiste of onbetrouwbare gegevens.
 4. Stelt opdrachtgever de gevraagde informatie, gegevens en bescheiden niet, niet tijdig of niet behoorlijk beschikbaar, en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan mag dienstverlener zijn werkzaamheden opschorten. Eventuele extra kosten die dienstverlener hiervoor moet maken, zijn voor opdrachtgever.
 5. De opdracht houdt een inspanningsverbintenis voor dienstverlener in, en geen resultaatsverbintenis.
 6. Dienstverlener voert de opdracht uit met de zorgvuldigheid en deskundigheid die onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van zijn mag worden verwacht.
 7. Dienstverlener kan niet garanderen dat gegeven informatie of advies altijd foutloos, volledig of actueel is. Er kunnen daarom geen rechten worden ontleend aan de adviezen of informatie gegeven door dienstverlener. Dienstverlener is daarom ook niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden van gegeven advies of informatie.
 8. Een door dienstverlener opgegeven levertermijn is altijd indicatief, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. De binding van dienstverlener aan een uitdrukkelijk overeengekomen uiterste levertermijn vervalt indien opdrachtgever wijzigingen in de opdracht wenst. Een overschrijding van de opgegeven levertermijn geeft de opdrachtgever geen recht op ontbinding van de overeenkomst en/of een schadevergoeding.
 9. Dienstverlener is gerechtigd meerkosten in rekening te brengen indien zij door omstandigheden die ten tijde van de offerte onbekend waren, meer of aanvullend werk moet verrichten dan overeengekomen. Heeft opdrachtgever bezwaar tegen de aanvullende werkzaamheden daarvoor de meerkosten gelden, dan heeft hij het recht om deze werkzaamheden te annuleren. opdrachtgever is gehouden de betaling van de oorspronkelijk overeengekomen opdracht te voldoen. Wijzigingen in de oorspronkelijk overeengekomen opdracht door toedoen van de opdrachtgever, kan kosten voor de uitvoering en de levertermijn beïnvloeden. De meerkosten die zijn gemoeid met deze wijzigingen, zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 6 – Intrekking opdracht

 1. Het staat opdrachtgever vrij om de opdracht aan dienstverlener op elk gewenst moment te beëindigen.
 2. Wanneer opdrachtgever de opdracht intrekt, is opdrachtgever verplicht om de tot dan toe verrichte werkzaamheden en de met de beëindiging verband houdende werkzaamheden en kosten te betalen. Indien voor de werkzaamheden van dienstverlener een vaste prijs is afgesproken, dan blijft opdrachtgever de vaste prijs volledig verschuldigd.

Artikel 7 – Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Dienstverlener stelt opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht dienstverlener opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk in.
 4. Indien partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, geeft dienstverlener daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 8 – Overmacht

 1. Dienstverlener is niet gehouden haar verplichtingen uit de overeenkomst na te komen indien nakoming tijdelijk of blijvend onmogelijk is geworden door overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke niet-toerekenbare onmogelijkheid om de verplichtingen van de overeenkomst na te komen, zoals onder andere, maar niet uitsluitend: ziekte, onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen en overheidsmaatregelen.
 3. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door dienstverlener op de hoogte gesteld van de overmachtsituatie.
 4. Opdrachtgever stelt dienstverlener zo spoedig mogelijk op de hoogte wanneer er sprake is van overmacht aan de zijde van opdrachtgever.
 5. In geval van overmacht is dienstverlener niet tot vergoeding van schade gehouden.
 6. In geval van overmacht heeft opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.
 7. Ingeval van overmacht heeft opdrachtgever geen recht zijn verplichtingen op te schorten, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 9 – Verrekening

Opdrachtgever doet afstand van zijn recht om een schuld aan dienstverlener te verrekenen met een vordering op dienstverlener. 

Artikel 10 – Opschorting

Opdrachtgever doet afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 11 – Garantie

Partijen zijn een overeenkomst met een dienstverlenend karakter aangegaan die voor dienstverlener enkel een inspanningsverplichting bevat en dus geen resultaatsverplichting.

Artikel 12 – Vrijwaring & aansprakelijkheid

 1. Opdrachtgever vrijwaart dienstverlener ter zake van aanspraken van derden, die stellen schade te hebben geleden door of in verband met de werkzaamheden die door dienstverlener ten behoeve van opdrachtgever zijn uitgevoerd.
 2. Dienstverlener is uitsluitend aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt indien en voor zover deze schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 3. Indien dienstverlener aansprakelijk is voor enige schade, is zij slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband heeft met de opdracht.
 4. Dienstverlener is nooit aansprakelijk voor schade die wordt oplopen doordat documenten door opdrachtgever zelf worden gewijzigd.
 5. Dienstverlener is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.
 6. Indien dienstverlener aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van een (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 7. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid opdrachtgever

 1. Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan dienstverlener verschuldigd zijn. 
 2. Wordt een opdracht middellijk of onmiddellijk verstrekt door een natuurlijke persoon namens een rechtspersoon, dan kan deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever zijn. Daarvoor is vereist dat deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van de rechtspersoon. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de natuurlijke persoon dus persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon dan wel ten name van opdrachtgever als natuurlijk persoon of hen beiden is gesteld. 

Artikel 14 – Klachtplicht

 1. Opdrachtgever is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct schriftelijk te melden aan dienstverlener. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat dienstverlener in staat is hierop adequaat te reageren.
 2. Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden, dat dienstverlener gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen. 

Artikel 15 – Auteursrecht

 1. Dienstverlener behoudt zich, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen, de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet op de in het kader van de uitvoering van de opdracht vervaardigde werken, waaronder begrepen maar niet beperkt tot contracten en handleidingen, en op producten aangeboden in haar webshop.
 2. Het is opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van dienstverlener door dienstverlener vervaardigde werken of aangekochte producten uit de webshop te verveelvoudigen, openbaar te maken of anderszins ter kennis van derden te brengen, tenzij anders overeengekomen of anders voortvloeit uit de aard van de opdracht of het product.
 3. Het is opdrachtgever tevens niet toegestaan om conceptversies van juridische documenten te verveelvoudigen, openbaar te maken of anderszins ter kennis van derden te brengen.

Artikel 16 – Geheimhouding

 1. Ieder der partijen houdt de informatie die hij (in welke vorm dan ook) van de andere partij ontvangt en alle andere informatie betreffende de andere partij waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel informatie waarvan hij kan verwachten dat de verspreiding daarvan de andere partij schade kan berokkenen, geheim en neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat zijn personeel de genoemde informatie ook geheimhoudt.
 2. De in het eerste lid van dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  • a – die op het moment dat de ontvanger deze informatie ontving al openbaar was of nadien openbaar is geworden zonder een schending door de ontvangende partij van een op hem rustende geheimhoudingsplicht;
  • b – waarvan de ontvangende partij kan bewijzen dat deze informatie al in zijn bezit was op het moment van verstrekken door de andere partij;
  • c – die de ontvangende partij van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was deze informatie aan de ontvangende partij te verstrekken
  • d – die door de ontvangende partij openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht.
 3. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van deze overeenkomst en voor een periode van drie jaar na het eindigen daarvan.

Artikel 17 – Boete op overtreding geheimhoudingsplicht 

 1. Overtreedt opdrachtgever het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding, dan verbeurt opdrachtgever ten behoeve van dienstverlener een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van € 500 voor elke dag dat die overtreding voortduurt. Dit is ongeacht of de overtreding aan opdrachtgever kan worden toegerekend. Bovendien is er voor het verbeuren van deze boete geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure benodigd. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade. 
 2. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van dienstverlener waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 18 – Bepalingen ten aanzien van de AVG strippenkaart

 1. Een AVG advies strippenkaart kan alleen gebruikt worden voor advies of voor aanpassingen aan juridische documenten die opgesteld zijn door dienstverlener.
 2. Een AVG advies strippenkaart wordt vooraf gefactureerd, of aangekocht in de webshop.
 3. Een AVG advies strippenkaart is maximaal 1 jaar geldig vanaf de dag van aankoop.
 4. Dienstverlener houdt een urenregistratie bij voor de AVG advies strippenkaart.
 5. Elke strip bevat een duur van 10 minuten. De daadwerkelijk gebruikte tijd om advies te geven of een document aan te passen, wordt naar boven afgerond.
 6. Restitutie van (een deel van) de AVG advies strippenkaart is niet mogelijk. 

Artikel 19 – Bepalingen ten aanzien van de webshop

Het is niet mogelijk om digitale producten die in de webshop zijn aangeschaft te ruilen of te retourneren.

Artikel 20 – Wijziging algemene voorwaarden

 1. PrivacyHero is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal PrivacyHero zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Bij nietigheid of vernietigbaarheid van een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, zullen de overige bepalingen van kracht blijven.

Artikel 21 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar PrivacyHero is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.